2010 Los Angeles Times Book Prizes Winners & Finalists

————–
Biography
————–
Winner
Runners Up
————–
Current Interest
————–
Winner
Runners Up
————–
Fiction
————–
Winner
Runners Up
————–
Art Seidenbaum Award for First Fiction
————–
Winner
Runners Up
————–
Graphic Novel
————–
Winner
Runners Up
————–
History
————–
Winner
Runners Up
————–
Mystery / Thriller
————–
Winner
Runners Up
————–
Poetry
————–
Winner
Runners Up
————–
Science & Technology
————–
————–
Young Adult Literature
————–
Winner
Runners Up
———
2010 Robert Kirsch Award
————–
Winner
————–
2010 Innovator’s Award
————–
————–