2008 Los Angeles Times Book Prizes Winners

Biography
———–
———–
Current Interest
———–
———–
Fiction
———–
Winner:
  • winner_fictionMarilynne Robinson, Home (Farrar, Straus and Giroux)
Runners Up:
———–
Art Seidenbaum Award for First Fiction
———–
Winner:
Runners Up:
———–
History
———–
———–
Mystery/Thriller
———–
Winner:
  • winner_mysteryMichael Koryta, Envy the Night (Thomas Dunne Books/St. Martin’s Minotaur)
Runners Up:
———–
Poetry
———–
Winner:
Runners Up:
———–
Science & Technology
———–
———–
Young Adult Literature
———–
Winner:
  • winner_youngTerry Pratchett, Nation (HarperCollins)
Runners Up:
———–
Robert Kirsch Award
———–
Winner:
  • Robert Alter
———–

Top